Політична реклама

Політична реклама - Комплексні рекламні кампанії


Політична реклама (Political Advertising) - це реклама, спрямована на зміну політичної поведінки суспільства або його частини в умовах політичного вибору.

За своїм принципам і функціям вона являє собою комплекс специфічних форм і методів неособистого представлення і просування політичних сил, ідей і практик, що сприяють як зміні суспільства в цілому, так і досягненню окремих політичних цілей.

Політична реклама не спрямована на отримання прибутку, отже, є некомерційною, поряд з соціальною та конфесійною рекламою. Разом з тим, політична реклама використовує ті ж засоби, що і комерційна. Їх розрізняють лише цілі.

Стратегічною метою будь-якої політичної реклами є зміна у свідомості та поведінці суспільних груп по відношенню до об'єкта реклами. Як і комерційна реклама, політична реклама завдяки своїй тиражності, різноманіттю, лаконізму і емоційності володіє значними можливостями впливу на масову свідомість.

В якості об'єкта політичної реклами виступає як відчутний політичний продукт (політична організація або об'єднання, політичний діяч, політичний проект, політична дія), так і нематеріальний (політичні програми, ініціативи, ідеї, відносини, практики), призначений для здійснення певних суспільних змін. Відповідно за типами об'єктів рекламування політична реклама підрозділяється на наступні основні групи:

 • Реклама політичної організації.
 • Реклама політичного діяча.
 • Реклама політичного проекту.

Цей вид реклами представляє інтереси і потреби політичних сил і, як правило, орієнтований не на вузьку цільову групу споживачів, а на аудиторії, об'єднані переважно за своїм соціальним статусом, або на все суспільство або його значну частину. Аудиторії політичної реклами складаються з учасників політичного процесу, що роблять той чи інший вибір, що підтримують той чи інший проект, ініціативу чи ідею, що визначають для себе, якої політичної орієнтації дотримуватися (у кожному конкретному випадку вони складають конкретну цільову групу реклами).

Специфічною особливістю політичної реклами є чітка, гранично ясна визначеність її мети і предмета, і активний, часто агресивний характер її комунікаційного впливу. В умовах політичного вибору цей вплив ґрунтується на прагненні переконати людей зробити вибір на користь одного політичного продукту з декількох можливих, що, як правило, передбачає різноманітне поєднання раціональних та ірраціональних доводів переконання, які повинні володіти більшою внушаючою силою, ніж доводи політичних конкурентів чи опонентів.

Цій меті служать різні методи впливу і змістовне наповнення рекламної комунікації, використання яких визначається конкретною ситуацією, намірами і стратегіями політичної сили, в інтересах якої проводиться рекламна діяльність.

Досягнення окремих цілей політичної реклами найчастіше полягає в тому, щоб спонукати людей здійснювати певні дії, що мають політичні наслідки, брати участь у тих чи інших політичних процесах, включаючи делегування різних повноважень, у тому числі шляхом виборів. У цьому сенсі політична реклама розглядається як особлива форма комунікації, спрямована на досягнення влади або суспільних перетворень у відповідності з цілями, інтересами і потребами тих чи інших політичних сил. Вплив політичної реклами проявляється у зміні поведінки людей. Однак зміна поведінки під впливом політичної реклами є лише результуючим актом, якому передують зміни світоглядних установок, позицій, інтересів і симпатій у свідомості людей - того, що визначає їх поведінку і прийняття рішень в умовах вибору. Тому політична реклама отримала широке практичне застосування в якості однієї з ключових складових політичних технологій впливу на громадську думку. Система чинників, що формують політичний вибір, - складне, багаторівневе, але досить гнучке середовище. Керуючи цими факторами окремо, комплексно або використовуючи різного роду комбінації, політична реклама виступає в якості свого роду вектора, що задає потрібний напрямок цього вибору.

Серед засобів політичної реклами виділяються вербальні (текст, мова), образотворчі і звукові. Одним з основних понять політичної реклами є імідж, образ кандидата. Його ознаками є спрощеність у порівнянні з прообразом, показ унікальності, відмінних рис описуваного об'єкта, конкретність, трансформованою, відповідність рекламованого об'єкту. Також до центральних понять політичної реклами відносяться характеристики кандидата, його якість, зовнішня і внутрішнє середовище передвиборчого маркетингу, ринок кандидатів, їх конкурентоспроможність, попит, пропозиція і «вартість» кандидата, позиціонування.

Навіть у країнах з розвиненою демократією і успішно діючими інститутами громадянського суспільства політичний вибір виборця вільний не повністю. На рішення проголосувати за ту чи іншу партію, того чи іншого кандидата впливає безліч як закономірних, так і випадкових факторів. До них відносяться ідеологічна база і політична культура, соціальний статус, професія, вік, стать, рівень доходів виборця, навколишнє оточення, просто політична культура людини. Політична реклама робить значний вплив на електорат, тим самим впливаючи на передвиборну ситуацію. Вона об'єднує в собі силу впливу різноманітних факторів, що визначають поведінку виборців, організовує ці чинники з метою привести їх у відповідність виборчої стратегії певної політичної сили.

При розробці політичної реклами враховуються перш за все потреби електорату.

Завдання рекламників - привести до спільного знаменника запит об'єкта (цільової аудиторії) і пропозиції суб'єкта (політичної сили). Сукупність факторів, що визначають політичний вибір, хоча і складна, але відносно гнучка. Політтехнолог, керуючи зазначеними факторами як окремо, так і в системі, використовуючи різні комбінації, може управляти як загальним напрямком вибору, так і його складовими. Саме ці завдання вирішують різноманітні способи впливу реклами.

Для того щоб політична реклама була справді ефективною, необхідні ретельні дослідження так званого політичного простору. Сюди відносяться економічна, політична, демографічна ситуації, законодавчі реалії, система влади, статус-кво на політичних підмостках, в економіці і т.д. Сукупність зазначених чинників багато в чому визначає характер поведінки електорату. Досягненню ефективності політичної реклами сприяє вивчення громадської думки, переваг, мотивацій і потреб електорату. Важливо правильно визначити цільові аудиторії.

Імідж політика - це посередник між лідером і електоратом. Він постійно підтримується і коригується як самим суб'єктом, так і засобами комунікації. Особлива властивість іміджу - домінантність. Це поняття означає те, що до електорату доноситься не повний обсяг інформації, а основна її частина. Ще одна особливість іміджевої комунікації полягає в тому, що добір інформації розробляється з урахуванням можливої ​​реакції мас.

Функції іміджу

Номінативна - одна з основних функцій іміджу. Її зміст полягає в тому, що імідж виділяє політика серед інших, показує властиві тільки йому якості, підкреслює гідності.

Естетична функція: імідж робить максимально позитивним образ політика, враження, вироблене ним на електорат.

Адресна функція: імідж зближує політика і виборців, відповідаючи вимогам електорату.

Комунікативні властивості іміджу забезпечують ефективність інформації, роблять її більш доступною для сприйняття, готують базис для формування переваг на користь вибору необхідного кандидата.

Існує наступна класифікація іміджів:

 • об'єктивний (реальний, поточний, сприйманий) - це образ політика, враження про нього, яке сформувалося у виборців;
 • суб'єктивний (дзеркальний) - уявлення політика про те, який його імідж в очах електорату;
 • модельований - імідж, який створюють рекламісти та політтехнологи;
 • бажаний (самоімідж) - імідж, який кандидат хотів би мати серед виборців;
 • необхідний (ідеальний ) - імідж, який хотіли б бачити виборці.

У політичній рекламі найбільш активно використовується об'єктивний (поточний) імідж. Це пов'язано з тим, що він змінюється в процесі виборчої кампанії. Модельований імідж, який також широко використовується політтехнологами, в процесі реалізації рекламного комплексу стає об'єктивним, що є однією з головних цілей політичної реклами.

З погляду політтехнолога, характеристики, що включаються в іміджевий образ, необхідно об'єднувати по блоках:

 • персональні - (фізичні, психофізіологічні особливості, характер, особистісні якості, тип харизми, стиль прийняття рішень);
 • соціальні - (політико-ідеологічні позиції, стосунки з різними соціальними групами, ближнім оточенням, однодумцями та опонентами, статус особистості);
 • сімволічні - (світогляд, програма лідера, культурні образи, з якими виборці пов'язують своє уявлення про політику).

Виділяються наступні основні етапи створення політичного іміджу:

 1. виявлення вимог аудиторії (кого хоче бачити народ);
 2. порівняння якостей кандидата з очікуваннями електорату;
 3. відбір тих якостей, які збігаються з очікуваннями виборців;
 4. відбір додаткових якостей, що мають значення для виборчої кампанії;
 5. підсумкової формування складових іміджу;
 6. трансформація обраних якостей в знакові складові іміджевого образу (вербальний, візуальний, подієвий і т.д.)

Імідж як засіб комунікації покликаний точно передавати інформацію від політика до виборця, при цьому забезпечуючи відповідність знакових систем (мовного і соціокультурного базису) комунікатора (політика) і одержувача повідомлення (виборця). Імідж у тому числі служить і своєрідною розшифровкою рекламного повідомлення, переводячи його на візуальний, подієвий мову аудиторії.

Помічено, що імідж найкраще сприймається людьми, коли в його основі тільки базові елементи, а значить, у аудиторії є можливість додумати його у відповідності зі своїми очікуваннями і установками.

Імідж - категорія, яка володіє своїм ритмом, в ньому постійно змінюються закладені складові, і ця динаміка дозволяє постійно підлаштовуватися під потреби і запити електорату.

Ще одна важлива складова іміджу - так званий образ майбутнього, який включений до нього. Цей образ повинен бути максимально яскравим, щоб привернути виборців і заволодіти їхніми серцями і умами.

Поряд зі створенням образу політика, у роботі з іміджем також існують такі завдання, як позиціонування, поліпшення власного іміджу, заниження іміджу конкурентів і набираюча останнім часом популярність контрреклама.

Види політичної реклами

Офіційно, політична реклама в Україні визначається як частина передвиборної агітації . Відповідно, підкоряється тим же правилам - обмеження в часі (заборона на агітацію і рекламу за день і в день голосування), має дозволені й заборонені методи (наприклад, використання зображення неповнолітніх) і т.д.

Однак, політична реклама не обмежується тільки цим визначенням.

Можна виділити основні види політичної реклами:

 • пряма реклама, як частина передвиборної агітації;
 • прихована (непряма) політична реклама;
 • політична реклама в період після виборів.

Вони розрізняються методами і технологіями втілення.

Також, під видами реклами можна розуміти носій реклами:

 • політичний плакат
 • листівка
 • сувенірна продукція
 • фотографія
 • телереклама
 • радіореклама
 • політична карикатура

Політична реклама на телебаченні 2014 року

Політична реклама 2014 на ТБ

Політична реклама 2014: Кличко В.В., Тігіпко С.Л., Тимошенко В.В. (Новий Канал)

Компанія Leosvit Marketing пропонує розробку та проведення усіх видів політичних рекламних кампаній будь-якого масштабу - від місцевих виборів до повномасштабних рекламний кампаній по Україні, включаючи рекламу на національному ТБ, на радіо, розміщення реклами на біллбордах, друк та розповсюдження поліграфічної продукції.

У нас великий досвід розробки та розміщення реклами. Ми можемо не тільки розміщати але і створювати ефективні рекламні кампанії під вибори, відштовхуючись від справді дієвих законів політичного PR та політичної іміджевої реклами, починаючи з розробки стратегії проведення виборчої кампанії і закінчуючи зйомкою відеороликів і друком та розповсюдженням агітматеріалів.

Тож звертайтесь до нас вже зараз і дізнайтесь що саме ми запропонуємо саме вам!Як ми працюємо?

 • Ви залишаєте нам запит на сайті, телефоном, е-милом...
 • Наш менеджер телефонує Вам, уточняє деталі запиту
 • Ми розраховуємо вартість, підписуємо угоду
 • Ви здійснюєте попередню оплату
 • Ми розробляємо мадіаплан, кошторис, затверджуємо дизайн, тощо...
 • Ми здаємо якісну роботу або відвантажуємо продукцію